Privacybeleid
Van Elp Dienstverlening

Privacystatement

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Van Elp Dienstverlening vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en dit doen wij in overeenstemming met privacy wetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina willen wij u op de hoogte stellen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we uw gegevens verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan. Ook beschrijven we uw rechten.

Persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer u ons contactformulier invult vragen we u om persoonsgegevens in te vullen. Deze zijn nodig om onze diensten te kunnen leveren en overeenkomsten met u te sluiten. Wij bewaren deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Wij streven ernaar om uw gegevens juist en up-to-date te houden. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan een jaar.

In de volgende gevallen mogen wij uw persoonsgegevens verzamelen:

 • Toestemming: Wanneer u als bezoeker expliciet toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, kunnen wij deze gegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met uw toestemming.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Als het verzamelen van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, kunnen wij deze gegevens verzamelen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: Indien wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden, zullen wij deze gegevens bewaren gedurende de periode die de wet voorschrijft.
 • Vervullen van een gerechtvaardigd belang: Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden of fraudepreventie, zullen wij deze gegevens bewaren zolang dit belang blijft bestaan.
 • Bescherming van vitale belangen: In situaties waarin het bewaren van persoonsgegevens noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, kunnen wij deze gegevens verzamelen.

Wij zijn toegewijd aan het transparant communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens en zullen altijd zorgvuldig omgaan met uw privacy.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Op de volgende wijze kunt u uw persoonsgegevens aan Van Elp Dienstverlening verstrekken:

 • Als u een contactformulier invult op de website van Van Elp Dienstverlening;

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

We verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Om een reactie op uw aanvraag te kunnen geven en een overeenkomst te kunnen maken voor de afgenomen diensten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Van Elp Dienstverlening kan als u het contactformulier op de website indient, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 • Uw naam
 • Uw achternaam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Het adres waar de dienst geleverd moet worden
 • Uw (aan)vraag

Delen met derden

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Van Elp Dienstverlening samenwerken met andere (zelfstandige) ondernemers om diensten uit te voeren. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om bepaalde persoonsgegevens van klanten te delen met deze externe ondernemers. Wij delen uitsluitend de benodigde informatie voor het uitvoeren van de opdracht en treffen passende maatregelen om de privacy van klanten te waarborgen.

Wat zijn uw rechten?

Hieronder willen we u graag informeren over de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 • Recht op informatie: U heeft het recht om te weten hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. We willen u duidelijk en transparant informeren over het gebruik van uw gegevens.
 • Recht op toegang: U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U kunt ook toegang krijgen tot deze gegevens en informatie opvragen over het doel van de verwerking.
 • Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (“recht om vergeten te worden”): Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen, zodat u deze kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.

We willen benadrukken dat we deze rechten respecteren en zullen er alles aan doen om aan uw verzoeken te voldoen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren (binnen het wettelijk verplichte termijn van 30 dagen).

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies.

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van uw eigen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van uw internetverbinding en bijbehorende apparatuur. Houd er rekening mee dat absolute veiligheid nooit gegarandeerd kan worden. Het verzenden van persoonsgegevens via internet is dan ook op eigen risico.

Bewaartermijn

Van Elp Dienstverlening bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar.

Datalek

Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beschermen, kan het voorkomen dat er onverhoopt toch een datalek plaatsvindt.

Indien zich een datalek voordoet, zullen wij direct actie ondernemen om de situatie te verhelpen en de impact tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn wij verplicht om, indien nodig, melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en u te informeren over het datalek.

Wij streven er naar om datalekken te voorkomen en uw gegevens te allen tijde veilig te bewaren. Mocht u vermoeden dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website. 

Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met ons op:

Van Elp Dienstverlening

Tel. +31 (0)6 382 915 43

Mailadres: info@vanelpdienstverlening.nl